НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

Преди една година „БУРГАСБУС” ЕООД  спечели финансиране от Европейския Социален Фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Безопасен труд”.  Проектът „Усъвършенствуване организацията на трудовата дейност и подобряване безопасността на трудовите процеси в „БУРГАСБУС” ЕООД чрез покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда” беше удостоен с грамота на Министерството на труда и социалната политика за инвестиции в безопасни условия на труд.

Една година по-късно ръководния екип на проекта отчита успешната му реализация и резултатите, постигнати с него.  В съдействие със своите партньори – изпълнители, избрани с конкурс по реда на Закона за обществени поръчки,  осъществихме целите, които си поставихме в началото на проекта.

На първо място,  работата по подобряване условията на труд започна с изготвянето от ЕТ „Стил – Саркис Алтънджиян” на Анализ на настоящото състояние и проектиране на нова организация на трудовите процеси. На базата на рисковите фактори, отразени в „Оценка на риска” от Службата по трудова медицина, се състави проект за бъдещата организация на труда в дружеството с оглед ограничаване на професионалните рискове и подобряване безопасността на труда.

С въвеждането на нова организация на труда и рационализиране на трудовите процеси се създадоха необходимите предпоставки за разработване и внедряване на работеща система за управление на безопасността на труда. Изпълнител на дейността е „Кредит Консулт» ООД – град Шумен. С негова помощ бяха дефинирани политиките и целите в работата по безопасен труд и се въведоха мероприятия за осигуряване на ефективен контрол на производствените рискове.

За доказване съответствието на внедрената система за управление на безопасността на труда с изискванията на стандарт 18 001:2007 (OHSAS)  се извършиха задължителни процедури по одит и сертификация от лицензирана сертифицираща организация  „ТСЛ Сертификейшънс” ЕООД – гр. Велико Търново. В резултат на извършения одит на дружеството беше връчен сертификат за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Проектът съдържа и инвестиционен елемент, в рамките на който дружеството извърши текущ ремонт на електрическата система на част от сервизните помещения. Изпълнителят на дейността – „Електра” ЕООД  извърши подмяна на старите и компрометирани осветителни тела с нови енегоспестяващи. В резултат на ремонта се постигна подобряване на показателите за осветеност на работните места с над 50 на сто и привеждането им  в съответствие с нормите за пожарна и аварийна безопасност.

Общата стойност на проекта е 107 хил. Лв. , от които 86 хил. Лв. – безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма и 21 хил. Лв. – собствения принос на дружеството.

След края на настоящия проект ръководния екип отчита изпълнение на поставените цели и като резултат – изграждането на адекватна, ефективна и ефикасна система за наблюдение, измерване, анализ и подобрение на трудовите процеси в дружеството от гледна точна на безопасността на труда.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD