НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “БУРГАСБУС” ЕООД   ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ В СТРАНАТА.

1. “БУРГАСБУС” ЕООД  , със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. “Индустриална” № 1, Булстат -812114464 , представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – инж. ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ, наричано по-долу ПРЕВОЗВАЧ, извършва превоз на пътници по договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛ за случаен превоз в страната от и до населено място или обект, находящи се на територията на Република България.

2. Страните по взаимно съгласие определят маршрута, неговата дължина в километри, периода от време, за който ще се извърши. Отклонение от маршрута се допуска само ако се налага поради лоши атмосферни условия, непредвидено натоварване на пътния трафик, непреодолима сила и др. подобни и то само ако с него би се предотвратило по-голямо закъснение и е налице съгласие между шофьора на автобуса и определения от Възложителя отговорник на групата пътници по т. 4, п.2 от настоящите общи условия. В тези случаи разноските за допълнително изминатия маршрут са изцяло за сметка на Възложителя.

3. При частично неосъществяване на превоза поради лоши атмосферни условия, непредвидено натоварване на пътния трафик, непреодолима сила и др. подобни, Възложителят заплаща само стойността на осъществената част от маршрута.

4. Превозвачът се задължава:

• да осигури лицензиран автобус със сключени застраховки ”Гражданска отговорност” и пътникоместа, платена винетна такса, скоростоограничител и тахограф, заверена пътна книжка на автобуса, предпътен медицински преглед на шофьора/ите и предпътен технически преглед (съгласно изискванията на чл. 68 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България), означение на автобуса с табела “Случаен превоз”;

• автобустът да е чист, отоплен през зимата, по възможност оборудван с климатик през лятото, снабден с микрофон за екскурзовод;

• да осигури шофьор с необходимата квалификация за извършване на превоза, съгласно изискванията на Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

• Превозвачът се задължава да спазва стриктно изскванията на Закона за автомобилните превози, които се отнасят до времето за управление и почивки на шофьора; При междуселищни пътувания максималното време за пътуване от един шофьор е 9 часа, като след 4,5 часа задължително се осигурява най-малко 45 минути почивка (съгласно изискванията на чл. 80 и 81 от Закона за автомобилните превози). При по-големи преходи Превозвачът осигурява втори шофьор;

• Превозвачът се задължава при техническа повреда на автобуса по време на пътуването и невъзможност за нейното отстраняване, да предостави на Възложителя друг автобус, отговарящ на уговореното в п. 1 и п. 2 от настоящата точка, който да изпълни превоза без допълнително заплащане;

• шофьорът да поддържа автобуса чист по време на пътуването;

• шофьорът да не вози външни лица и да не се намесва в работата на водача на групата, освен в случаите, когато има предпоставки за нарушение на нормативни разпоредби;

• да заплати всички глоби за несъобразена скорост, неправилно паркиране и други свързани с управлението на автобуса/ите.

• да издава багажна разписка на всеки пътник за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса; багажната разписка установява принадлежността на багажа към пътника; бажната разписка е доказателство за вписаните в нея данни до доказване на противното;

• да предава багажите лично на пътника, комуто е издадена съответна багажната разписка. При липса на багажна разписка за съответния багаж, Превозвачът не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това. Непотърсените багажи на пътниците на Възложителя се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от Превозвача или от трето лице за сметка на пътника за срок от три месеца.

5. Превозвачът отговаря за цялостната или частичната липса или повреда на багажите на пътника от момента на получаването им до предаването им, включително за времето, през което са били съхранявани.

6. Превозвачът отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила).

7. Недоставените багажи в срок от 14 дни, считано от датата, на която пътникът ги е потърсил, се считат за загубени.

8. Когато багаж, считан за загубен, бъде намерен в срок една година от датата, на която пътникът го е потърсил, Превозвачът е длъжен да го уведоми пътника на Възложителя. След връщане на полученото обезщетение от пътника Превозвачът е длъжен да му предаде намерения багаж.

9. Превозвачът се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.

10. Възложителят се задължава:

• да предостави два дни преди началния ден на превоза списък с имената на пътниците;

• да определи поименно отговорник на групата пътници, който да представлява Възложителя по време на пътуването, да осигурява реда в салона за пътници, да не допуска тютюнопушене и хранене в автобуса; Отговорникът съгласува с шофьора/ите на автобуса часовете за тръгване, пътуване и престой по време на пътуване, освен ако същите не са предварително съгласувани между страните и вписани в договора за случаен превоз на територията на РБ. Отговорникът на групата трябва да следи поведението на пътниците по време на пътуването и да не допуска конфликти между тях самите, както и между тях и шофьора/ите на автобуса.

• храненето и тютюнопушенето от пътниците да става само извън автобуса по време на почивките;

• да не превозва товари и багажи, които са изрично забранени при превоз на пътници – превоз на живи животни, оръжие, леснозапалими вещества, наркотични и упойващи вещества, отровни препарати, химикали със силна миризма;

• да осигури за своя сметка нощувка на шофьора/ите и охраняем паркинг за автобуса/ите, ако превозът се извършва за повече от един ден, както й да заплаща всички такси за паркинг на автобуса/ите;

• да опазва автобуса/те на Превозвача, с които се извършва превоза, в едно с находящото се в него/тях оборудване. В изпълнение на това задължение преди началото на превоза страните съвместно извършват оглед на автобуса/ите и подписват двустранен протокол, в който отразяват неговото/тяхното състояние преди началото на превоза. След приключване на превоза страните съвместно извършват втори оглед на автобуса/ите и подписват втори протокол, в който отразяват състоянието му/им след превоза и конкретно посочват всички причинени от пътниците вреди. При отказ на Възложителят да извърши оглед или да подпише протокола, същият се оформя едностранно от Превозвача в присъствието на двама свидетели и се подписва от Превозвача и свидетелите. Причинените на автобуса/ите вреди се заплащат от Възложителя срещу представени от Превозвача разходнооправдателни документи в тридневен срок от получаването им от Възложителя.

11. Страните се съгласяват при възникване на пътно транспортно произшествие (ПТП) по време на превоза, задължително да изчакат съставянето на протокол за инцидента от органите на КАТ.

12. Възложителят носи пълна отговорност, като поема задължението да заплати всички имуществените санкции, наложени от съответните държавни или общински контролни органи на Превозвача, във връзка с превоза на багажи от страна на Възложителя или пътниците, за които Превозвачът не е бил предварително уведомен писмено.

13. Превозвачът си запазва правото да изменя настоящите общи условия, като съгласно чл. 16 от ЗЗД, изпраща на Възложителя, писмено уведомление, към което прилага измененията на общите условия и му дава 7-дневен срок да заяви, дали отхвърля същите.

14. Изменението на общите условия има сила за Възложителя, ако в дадения му с уведомлението 7-дневен срок не заяви, че отхвърля измененията.

15. За неуредените в общите условия въпроси се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD