НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА БУРГАС, ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

 

Общата цел на проект„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, свързан с модернизацията на подвижния състав на общинското дружество за обществен транспорт е намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в градската среда.
Проектът е насочен за постигането на следните специфични цели:
> Намаляване отрицателното влияние върху околната среда чрез подмяна и модернизация на подвижния състав на обществения транспорт в Община Бургас.
Проектът е в пълно съответствие с политиките на Община Бургас по подобряване качеството на атмосферния въздух, устойчиво управление на енергията и опазването на околната среда. С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне: намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотни оксиди с източник обществен транспорт; утвърждаване на модел на придвижване в градска среда, базиран на екологично чисти превозни средства и формиране на нова култура на устойчива градска мобилност;
> Повишаване на енергийната ефективност чрез диверсифициране на горива и енергоносители в обществения транспорт
Повишаването на енергийната независимост и диверсификацията на горивата са част от стратегиите на Община Бургас за по-ефективен обществен транспорт. Въвеждането на електрически превозни средства в общинската транспортна система ще доведе до намаляване на разходите за горива и енергия и разходите през целия жизнен цикъл на превозните средства;
> Подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване с обществен транспорт на територията на Община Бургас.

Новите, модерно оборудвани електрически автобуси ще гарантират по-голяма безопасност и достъпност на транспортната услуга, включително и за хора със затруднена мобилност. Повишеното използване на обществения транспорт за сметка на личните МПС, спестеното време за придвижване, облекченият трафик и подобреното състояние на околната среда са принос за подобряване качеството на живот на населението на града и общината.

Основни дейности:
¦ Организация и управление на проекта, информация и комуникация;
¦ Доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства и допълнително оборудване към тях;
¦ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за електронна билетна система, автоматично позициониране на превозните средства, система за информация за пътниците в реално време;
¦ Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане на кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, комплектни трансформаторни подстанции и присъединяване към електропреносна мрежа.

Статус: изпълнява се в периода 09.11.2019 г. / 09.08.2023 г.

Очаквани резултати:
v Сключен договор за доставка на 10 бр. нови 18 метрови съчленени и зарядни станции към тях. След проведена процедура за избор на доставчик е сключен договор с испанската фирма „Иризар“, който предвижда доставката да бъде извършена до началото на 2022 г. и е на стойност 15 542 000 лв. без включен ДДС;
v Сключен договор за доставка на 34 бр. нови 12 метрови електробуса и зарядни станции към тях. След проведена процедура за избор на доставчик е сключен договор с испанската фирма „Иризар“, който предвижда доставката да бъде осъществена през есента на 2022 г. и е на стойност 36 514 000 лв. без вкл. ДДС;
v Сключен договор за доставка на 12 броя нови 9-метрови електрически автобуси и зарядни станции към тях. Процедурата за избор на доставчик е в ход.
v Сключен договор за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудване за електронна билетна система, автоматично позициониране на превозните средства, система за информация за пътниците в реално време, на стойност 1 822 530 лв. без. вкл. ДДС. Оборудването е доставено, предстои изпълнението на монтажа и въвеждането в експлоатация, съобразно графика за доставка на електробусите.

Бюджет на проекта: 82 043 674.80 лв.

ДБФП № BG16M1OP002-5.004-0003-C02

Продължителност: 40 месеца
Финансиране: ОП „Околна среда 2014-2020“ / Кохезионен фонд

Отваряне на оферти

Отваряне на оферти за доставка на автобуси

Отваряне на оферти за доставка на автобуси

Подписване на офертите от комисията

Подписване на офертите за доставка на автобуси

Подписване на договор за доставка на автобуси

Подписване на договор за автобуси

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD