НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “БУРГАСБУС” ЕООД ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ .

 

“БУРГАСБУС” ЕООД , наричано по-долу ПРЕВОЗВАЧ, извършва по договор за специализиран превоз с ВЪЗЛОЖИТЕЛ превоз на негови работници и служители от и до обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определен със сключения между тях договор.

2. Възложителят и Превозвачът уточняват и замерват предварително маршрута и графика на договорените превози.

3. Превозвача се задължава:

• да разработи маршрутно разписание въз основа на замерения и договорен с Възложителя маршрут и график;

• да осигури лицензиран автобус със сключени застраховки ”Гражданска отговорност” и пътникоместа, винетна такса, скоростоограничител и тахограф, предпътен медицински и технически преглед (чл. 68 от НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България), означение на автобуса с табела “Специализиран превоз”.

• автобуса да е чист, отоплен през зимата;

• да осигури шофьор с необходимата квалификация за извършване на превоза съгласно изискванията на Наредба №33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

• да спазва приетото с договора маршрутно разписание, заверено от общината, на чиято територия е местонахождението на Възложителя;

• да предостави на Възложителя заверени от него карти за специализиран превоз по образец;

• Превозвачът се задължава да осигури техническа изправност и добро хигиенно състояние на автобуса. В случай на възникнали неизправности да ги отстрани във възможно най-кратък срок или за своя сметка да осигури друг автобус, който да извърши превоза така, че да обезпечи спазването на договореното разписание;

4. Превозвачът се задължава по време на пътуване в автобуса да пуска музика само със съгласието на Възложителя.

5. Възложителят се задължава:

• да определи поименно отговорник на групата пътници, който представлява Възложителя и не допуска тютюнопушене и хранене в автобуса от страна на пътниците, както и пътуването им с работно облекло. Същият да осигурява реда в салона на автобуса.

• работниците и служителите му да не превозват товари и багажи, които са изрично забранени при превоз на пътници – превоз на живи животни, оръжие, леснозапалими вещества, наркотични и упойващи вещества, отровни препарати, химикали със силна миризма.

6. Възложителят осигурява предоставените от Превозвача карти да бъдат поименни и със снимки на притежателя им. Картите се носят задължително при пътуване и се използват само от упоменатите в тях лица.

7. Възложителят уведомява Превозвача най-малко 3 дни предварително при необходимост от промяна на маршрута или графика за превоз на работниците.

8. Превозвачът си запазва правото да изменя настоящите общи условия, като съгласно чл.16 от ЗЗД, изпраща на Възложителя, писмено уведомление, към което прилага.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD