НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 
Междуселищни линии
УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ, ПОЛЗВАЩИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМА, ОБСЛУЖВАНИ ОТ “БУРГАСБУС” ЕООД, С КАЧВАНЕТО СИ В АВТОБУСА ВИЕ СКЛЮЧВАТЕ ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ, С КОЙТО ПРИДОБИВАТЕ И ПОЕМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРЯМО “БУРГАСБУС” ЕООД:

І. ВАШИТЕ ПРАВА:

1. Да пътувате до която и да е спирка от маршрутното разписание на съответната автобусна линия.

2. Да бъдете обслужвани любезно от шофьор или кондуктор носещ отличителни знаци.

3. Да получавате информация за спирките по маршрута от шофьора или кондуктора при качването си в автобуса;

4. Да получавате информацията за маршрутните линии на “Бургасбус” ЕООД и ценоразпис по отделните направления в автогарите и интернет сайта на фирмата.

5. През летния сезон да бъде осигурена адекватна въздушна вентилация (или климатик) на салона за пътници в автобуса.

6. По озвучителната уредба в автобуса да слушате тиха музика от националното радио.

7. Децата на възраст до 7 навършени години пътуват безплатно, а от 7 до 10 навършени години с 50 % намаление.

8. Ако сте ученик, студент или пенсионер да ползвате преференции при пътуване с абонаментна карта, съгласно Наредба на Министерството на финансите. Участниците в ОВ пътуват безплатно на територията на областта по местоживеене.

9. Да превозвате безплатно ръчен багаж с максимални размери 60/ 40/ 40 см

ІІ. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Да се качвате и слизате от автобуса, когато същия е напълно спрял на установената спирка.

2. Да си закупите билет за пътуване от съответната каса на Автогарата, от която започвате пътуването си. от шофьора или кондуктора.

3. Веднага след качването в автобуса да показвате на шофьора предварително закупения билет, абонаментна карта или карта за преференциално пътуване. Ако върху картата за преференциално пътуване или върху абонаментната карта има поправки, зачертаване и изтриване, същата се счита за невалидна.

4. Да не нарушавате спокойствието на останалите пътници.

5. Да пазите ред и чистота в автобуса.

6. Да не стоите на стъпалата на автобуса и да не пречите на затварянето на вратите;

7. Да не разговаряте с шофьора по време на пътуването и да отвличат вниманието му;

8. Да не отстъпвате документа си за пътуване (билет, абонаментна или преференциална карта) на други лица;

9. Да не превозвате в автобуса велосипеди, живи животни, незаконно оръжие и взривни вещества, лесно запалими и отровни вещества, наркотични вещества, обемисти багажи.

10. Да не поставяте багаж върху седалките на автобуса;

11. Да не внасяте чаши с напитки, закуски, сладоледи и други хранителни продукти, които биха могли да нарушат хигиената в автобуса;

12. Да не пушите, да не консумирате храна и алкохол в автобуса. Лица във видимо нетрезво състояние не се допускат в автобуса.

ІІІ. ПРЕВОЗ НА БАГАЖИ

1. “Бургасбус” ЕООД задължително издава багажна разписка на пътника за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса.

2. Багажната разписка установява принадлежността на багажа към пътника.

3. Бажната разписка е доказателство за вписаните в нея данни до доказване на противното.

4. “Бургасбус” ЕООД  предава багажите лично на приносителя на багажната разписка. При непредставяне на багажната разписка “Бургасбус” ЕООД не е длъжен да предаде багажа, покрит от този документ, освен ако са налице доказателства за това.

5. Непотърсените багажи се депозират и се съхраняват с грижата на добър търговец от “Бургасбус” ЕООД или от трето лице за сметка на пътника за срок от три месеца.

6. “Бургасбус” ЕООД отговаря за цялостната или частичната липса или повреда на багажите на пътника от момента на получаването им до предаването им, включително за времето, през което са били съхранявани.

7. “Бургасбус” ЕООД  отговаря за багажите, намиращи се на превозното средство, освен ако повредата или липсата се дължат на естеството или дефекти на самия багаж или въпреки взетите мерки вредите не са могли да бъдат предотвратени (непреодолима сила).

8. Недоставените багажи в срок от 14 дни, считано от датата, на която пътникът ги е потърсил, се считат за загубени.

9. Когато багаж, считан за загубен, бъде намерен в срок една година от датата, на която пътникът го е потърсил, “Бургасбус” ЕООД е длъжен да го уведоми. След връщане на полученото обезщетение от пътника“Бургасбус” ЕООД е длъжен да му предаде намерения багаж. Пътникът запазва правото си на обезщетение за забавата.

10. “Бургасбус” ЕООД  се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.

ІV. ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА “БУРГАСБУС” ЕООД СПРЯМО ВАС:

1. Контролът относно издаването, своевременното снабдяване на пътниците с билети и ползването на абонаментните карти и картите за преференциално пътуване се осъществява от специализираните контролни органи на “Бургасбус” ЕООД .

2. Специализираните контролни органи на “Бургасбус” ЕООД  имат право при констатиране на НЕРЕДОВЕН пътник по смисъла на т.ІІ.2, да искат от същия да заплати имуществено обезщетение в размер 10 лв., ако цената на билета е до 3 лв. или обезщетение в троен размер на цената на билета, ако същата е повече от 10 лв., както и да развалят договора за превоз.

3. “Бургасбус” ЕООД  се задължава да използва автогарите като начална и крайна спирка и спазва установеното маршрутно разписание.

4. “Бургасбус” ЕООД се задължава да не допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни автобусни линии с еднопосочна дължина над 40 км.

5. “Бургасбус” ЕООД  се задължа да снабди всеки автобус с обозначителна табела с начална и крайна спирка.

6. “Бургасбус” ЕООД  се задължава да почиства и поддържа салона за пътници.

7. “Бургасбус” ЕООД  отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него.

8. “Бургасбус” ЕООД  се освобождава от отговорност, ако увреждането по т. 8 е причинено от обстоятелства, които“Бургасбус” ЕООД, независимо от взетите от него мерки според особеностите на случая, не може да избегне или последиците от които не може да предотврати (непреодолима сила).

9. “Бургасбус” ЕООД не се освобождава от отговорност за вредите, причинени поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица, изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на превозното средство.

10. “Бургасбус” ЕООД се освобождава изцяло или частично от отговорност за вреди, настъпили по вина на пътника или вследствие на негово поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътник.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD