НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Mar 272024
 

„БУРГАСБУС“ ЕООД  обявява конкурс за избор на Заместник–управител при следните минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да имат завършено висше образование в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки,
2. Да владее английски език писмено/говоримо,
3. Да притежават професионален опит минимум 5 години,
4. Да притежават управленски опит минимум 3 години.

Необходими документи за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на „Бургасбус“ ЕООД в 14-дневен срок от публикуване на обявата на интернет-страницата на дружеството:

1. Заявление в свободен текст,
2. Професионална автобиография,
3. Копие от документ за завършено образование,
4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит,
5. Свидетелство за съдимост
6.  Мотивационно писмо на английски език за виждането на кандидата за развитие на „Бургасбус“ ЕООД.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмена част и събеседване. Писмената част включва разглеждане на представените документи от кандидата. По време на събеседването кандидатът ще представи своята концепция за развитие на дружеството.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD