НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Sep 022022
 

На основание чл.78/1/ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решение № 333 / 31.08.2022г на Управителя обявява търг с явно наддаване за продажба на употребявани МПС, собственост на „Бургасбус”ЕООД гр.Бургас. С условията за провеждане на търга може да се запознаете тук.

Търгът ще се проведе на 19.09.2022 г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД гр.Бургас ул “Индустриална” №1.
Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на обявата до 18.09.2022г. от 09.00 до 11.30ч и от 12.30 до 15.00ч в касата на дружеството.
Депoзитът за участие се заплаща до 18.09.2022г.
Оглед на обектите и обявените МПС се извършва всеки работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване на обявата, след представяне на документ за закупена документация за участие в търга.
Телефон за допълнителна информация 088 678 8394.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD