30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Sep 022022
 

На основание чл.78/1/ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решение № 333 / 31.08.2022г на Управителя обявява търг с явно наддаване за продажба на употребявани МПС, собственост на „Бургасбус”ЕООД гр.Бургас. С условията за провеждане на търга може да се запознаете тук.

Търгът ще се проведе на 19.09.2022 г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД гр.Бургас ул “Индустриална” №1.
Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на обявата до 18.09.2022г. от 09.00 до 11.30ч и от 12.30 до 15.00ч в касата на дружеството.
Депoзитът за участие се заплаща до 18.09.2022г.
Оглед на обектите и обявените МПС се извършва всеки работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване на обявата, след представяне на документ за закупена документация за участие в търга.
Телефон за допълнителна информация 088 678 8394.

 
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD