НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

 

В рамките на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, по който бенефициент е „Бургасбус“ ЕООД започна професионалното обучение на наетите безработни лица за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по ключови компетентности за:

  1. Професионално обучение по част от професия по 2 СПК – курс 1 „Озеленител“, специалност „Парково строителство и озеленяване“
  2. Професионално обучение по част от професия по 1 СПК – курс 2 „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“
  3. Обучение по КК2 – курс 2 „Английски език – нива А1, А2 и В“

В обучението са включени наетите по проекта 14 неактивни лица, които, за да могат да изпълняват ефективно и качествено задълженията си, е необходимо да получат съответната квалификация. Методиката за провеждане на курсовете се основава на одобрени от НОПОО учебни планове и програми. Професионалното обучение ще се осъществява по модулна система, като акцентът ще се постави върху практическите модули. Част от учебния план по професията „Озеленител“ обхваща обучение за работа с придобитото в рамките на проекта оборудване, свързано с механизирано поддържане и обработване на парковата растителност и озеленяване.

За лицата, наети на длъжност „Оператор мониторингов център“ обучението за работа с компютър е необходимо и полезно за придобиване на знания и опит при работа и управление на автоматизирани и компютъризирани системи, обработка на база данни и работа с електронни таблици.  Обучението по английски език ще помогне на назначените специалисти по компютърни мрежи и техници-електронна техника да работят ефективно с новите технологии и специализиран софтуер, да ползват техническа документация и специализирана литература, която е основно на английски език.

Обучението ще се проведе от обучителна организация, избрана чрез търг по реда на Закона за обществените поръчки.

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица “, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

Регистрационен № на договора BG05M9OP001-1.003-0221-C01

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD