НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, БЗР и ОС

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ръководството на „„Бургасбус““ ЕООД, в лицето на Управителя, осъзнава своята отговорност за поддържане на високо качество на услугите в областта на извършването на превоз на пътници на територията на Република България, сервизна дейност и техническо обслужване на автобуси и тролейбуси, информационно и автогарово обслужване, извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в съответствие с изискванията на клиентите и заинтересованите страни, на нормативните изисквания, при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Политиката по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда обхваща следните направления:

(1)     Осигуряване на висококачествени услуги и тяхното непрекъснато модернизиране и подобряване в полза на клиентите, заинтересованите страни, служителите и околната среда;

(2)     Създаване на организация и условия на труд, ограничаващи професионалните заболявания и злополуките при работа, както и осигуряване на безопасност на услугите като цяло;

(3)     Създаване на организация и условия за запазване на околната среда чрез инвестиране в решения ограничаващи замърсяването на водите, почвите и въздуха, както и за намаляване на ползваните енергийни ресурси.

Конкретните цели на Ръководството, свързани с изпълнението на Политиката са:

 • Да подобрява непрекъснато ефикасността на Интегрираната система по управление, съгласно ISO 9001:2015, ISO 45000:2018,  18001:2007 и ISO 14001:2015 като неразделна част от цялостното управление на фирмата;
 • Да създаде доверие в ефективността, ангажираността и отговорността на организацията, като стриктно се спазват определените изисквания за превоз на пътници на територията на Република България, сервизна дейност и техническо обслужване на автобуси и тролейбуси, информационно и автогарово обслужване, извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, както и свързаните с бранша изисквания за безопасен труд и опазване на околната среда;
 • Въз основа на процесния подход и мисленето основано на риска, да оптимизира процесите и дейностите във фирмата, за да постигне адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, безопасна работа и опазване на околната среда, изпълнение на изискванията на всички заинтересовани страни, нормативно определените изисквания и стратегическите цели на организацията;
 • Да определя целите, задачите и отговорностите, отнасящи се до качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигури необходимите ресурси за тяхното реализиране;
 • Да поддържа съответствие с актуалните правни изисквания, регламентиращи изискванията към бранша във връзка с качеството на услугите, здравето и безопасността и опазването на околната среда;
 • Да изгради трайни и взаимноизгодни отношения с доставчиците, като приложи към тях изискванията за качество, безопасност и здраве и опазване на околната среда;
 • Да осигури на всички необходими условия: работна среда, инфраструктура, лични и колективни предпазни средства, както оборудване и активи за осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на услугите при минимално въздействие върху околната среда ;
 • Да възложи отговорности и да въвлече ръководния състав за реализиране на политиките и програмите по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда като условие за постигане на стратегическите, средносрочни и оперативни цели на дружеството;
 • Да поддържа квалификацията, компетентността и информираността на персонала с цел поддържане и на качество на услугите на дружеството и тяхното непрекъснато подобряване;
 • Да предоставя информация, консултации, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители, с цел осигуряване на тяхното активно участие и отговорност за осигуряване на безопасност и здраве на работните места;
 • Да осведомява, обучава и мотивира персонала за постигане на съпричастност към опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъците;
 • Да идентифицира опасностите, да оценява  рисковете от заболявания и наранявания и установяваме мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;
 • Да идентифицира и оценява всички аспекти на своята дейност, като определи и прилага ефективни методи за управление на значимите аспекти за предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на своята резултатност спрямо опазването на околната среда;
 • Да въведе методики за оценка на удовлетвореността на клиентите, заболеваемостта, травматизма при работниците, поставените цели по опазване на околната среда, за извършване на периодичен анализ на данните и последващо планиране и реализиране на подобрения;

 

 • Периодично да отчита своята резултатност спрямо определените цели и програми по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда, включително степента на съответствие с изискванията на заинтересованите страни и нормативно определените изисквания;
 • Периодично да прави преглед на политиката по качество, здраве и безопасност при работата и околна среда за актуалност и ефекта от прилагането й и да предприема действия за нейното подобряване.

 

Ръководството на „Бургасбус“ ЕООД ще изисква от всички ръководители, специалисти, служители и работници от всички звена да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична и трудова дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в действащата фирмена и техническа документация, както и съдействат изцяло за контрола и подобряване на процесите по осигуряването на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

Като управител на фирма „Бургасбус“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

 

Личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика, ангажираността си за осигуряване на необходимите ресурси за поддържане, ефикасно функциониране и непрекъснато подобряване на внедрената Интегрирана система по управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, за да отговорим на изискванията на клиентите си, персонала и заинтересованите страни и на приложимите изисквания на нормативни актове в областта на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, в контекста на стратегическите цели на дружеството и устойчивото му развитие.

 

 

 

 

01.07.2022 г.

Управител: инж.П.Драгнев

 

 

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD