30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, БЗР и ОС

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „БУРГАСБУС“ ЕООД

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Ръководството на „„Бургасбус““ ЕООД, в лицето на Управителя, осъзнава своята отговорност за поддържане на високо качество на услугите в областта на извършването на превоз на пътници на територията на Република България, сервизна дейност и техническо обслужване на автобуси и тролейбуси, информационно и автогарово обслужване, извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в съответствие с изискванията на клиентите и заинтересованите страни, на нормативните изисквания, при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Политиката по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда обхваща следните направления:

(1)     Осигуряване на висококачествени услуги и тяхното непрекъснато модернизиране и подобряване в полза на клиентите, заинтересованите страни, служителите и околната среда;

(2)     Създаване на организация и условия на труд, ограничаващи професионалните заболявания и злополуките при работа, както и осигуряване на безопасност на услугите като цяло;

(3)     Създаване на организация и условия за запазване на околната среда чрез инвестиране в решения ограничаващи замърсяването на водите, почвите и въздуха, както и за намаляване на ползваните енергийни ресурси.

Конкретните цели на Ръководството, свързани с изпълнението на Политиката са:

 • Да внедри и непрекъснато да подобрява на ефикасността на Интегрираната система по управление, съгласно ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 като неразделна част от цялостното управление на фирмата;
 • Да създаде доверие в ефективността, ангажираността и отговорността на организацията, като стриктно се спазват определените изисквания за превоз на пътници на територията на Република България, сервизна дейност и техническо обслужване на автобуси и тролейбуси, информационно и автогарово обслужване, извършване на периодични технически прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, както и свързаните с бранша изисквания за безопасен труд и опазване на околната среда;
 • Въз основа на процесния подход и мисленето основано на риска, да оптимизира процесите и дейностите във фирмата, за да постигне адекватност, целесъобразност, съзнание за качество, безопасна работа и опазване на околната среда, изпълнение на изискванията на всички заинтересовани страни, нормативно определените изисквания и стратегическите цели на организацията;
 • Да определя целите, задачите и отговорностите, отнасящи се до качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда още в процеса на вземане на бизнес-решения и да осигури необходимите ресурси за тяхното реализиране;
 • Да поддържа съответствие с актуалните правни изисквания, регламентиращи изискванията към бранша във връзка с качеството на услугите, здравето и безопасността и опазването на околната среда;
 • Да изгради трайни и взаимноизгодни отношения с доставчиците, като приложи към тях изискванията за качество, безопасност и здраве и опазване на околната среда;
 • Да осигури на всички необходими условия: работна среда, инфраструктура, лични и колективни предпазни средства, както оборудване и активи за осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на услугите при минимално въздействие върху околната среда ;
 • Да възложи отговорности и да въвлече ръководния състав за реализиране на политиките и програмите по качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда като условие за постигане на стратегическите, средносрочни и оперативни цели на дружеството;
 • Да поддържа квалификацията, компетентността и информираността на персонала с цел поддържане и на качество на услугите на дружеството и тяхното непрекъснато подобряване;
 • Да предоставя информация, консултации, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители, с цел осигуряване на тяхното активно участие и отговорност за осигуряване на безопасност и здраве на работните места;
 • Да осведомява, обучава и мотивира персонала за постигане на съпричастност към опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъците;
 • Да идентифицира опасностите, да оценява  рисковете от заболявания и наранявания и установяваме мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;
 • Да идентифицира и оценява всички аспекти на своята дейност, като определи и прилага ефективни методи за управление на значимите аспекти за предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване на своята резултатност спрямо опазването на околната среда;
 • Да въведе методики за оценка на удовлетвореността на клиентите, заболеваемостта, травматизма при работниците, поставените цели по опазване на околната среда, за извършване на периодичен анализ на данните и последващо планиране и реализиране на подобрения;

 

 • Периодично да отчита своята резултатност спрямо определените цели и програми по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда, включително степента на съответствие с изискванията на заинтересованите страни и нормативно определените изисквания;
 • Периодично да прави преглед на политиката по качество, здраве и безопасност при работата и околна среда за актуалност и ефекта от прилагането й и да предприема действия за нейното подобряване.

 

Ръководството на „Бургасбус“ ЕООД ще изисква от всички ръководители, специалисти, служители и работници от всички звена да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична и трудова дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в действащата фирмена и техническа документация, както и съдействат изцяло за контрола и подобряване на процесите по осигуряването на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда

Като управител на фирма „Бургасбус“ ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

 

Личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената Политика, ангажираността си за осигуряване на необходимите ресурси за поддържане, ефикасно функциониране и непрекъснато подобряване на внедрената Интегрирана система по управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, за да отговорим на изискванията на клиентите си, персонала и заинтересованите страни и на приложимите изисквания на нормативни актове в областта на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда, в контекста на стратегическите цели на дружеството и устойчивото му развитие.

 

 

 

 

01.07.2022 г.

Управител: инж.П.Драгнев

 

 

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD