НОВИ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И КАРТИ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ 01.03.2020 ГОД. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

 

В рамките на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, по който бенефициент е „Бургасбус“ ЕООД започна професионалното обучение на наетите безработни лица за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по ключови компетентности за:

  1. Професионално обучение по част от професия по 2 СПК – курс 1 „Озеленител“, специалност „Парково строителство и озеленяване“
  2. Професионално обучение по част от професия по 1 СПК – курс 2 „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“
  3. Обучение по КК2 – курс 2 „Английски език – нива А1, А2 и В“

В обучението са включени наетите по проекта 14 неактивни лица, които, за да могат да изпълняват ефективно и качествено задълженията си, е необходимо да получат съответната квалификация. Методиката за провеждане на курсовете се основава на одобрени от НОПОО учебни планове и програми. Професионалното обучение ще се осъществява по модулна система, като акцентът ще се постави върху практическите модули. Част от учебния план по професията „Озеленител“ обхваща обучение за работа с придобитото в рамките на проекта оборудване, свързано с механизирано поддържане и обработване на парковата растителност и озеленяване.

За лицата, наети на длъжност „Оператор мониторингов център“ обучението за работа с компютър е необходимо и полезно за придобиване на знания и опит при работа и управление на автоматизирани и компютъризирани системи, обработка на база данни и работа с електронни таблици.  Обучението по английски език ще помогне на назначените специалисти по компютърни мрежи и техници-електронна техника да работят ефективно с новите технологии и специализиран софтуер, да ползват техническа документация и специализирана литература, която е основно на английски език.

Обучението ще се проведе от обучителна организация, избрана чрез търг по реда на Закона за обществените поръчки.

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица “, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

Регистрационен № на договора BG05M9OP001-1.003-0221-C01

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD