НОВИ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И КАРТИ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ 01.03.2020 ГОД. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

               Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт в общината. Проектът предвижда доставката на следните видове превозни средства и допълнително оборудване:

               – 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси;

               – 34 нови 12 метрови електрически автобуси;

               – 12 нови 9 метрови електрически автобуси;

               – станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура;

               – допълнително оборудване и интеграцията към съществуващи системи за управление на обществения транспорт.

               Договорът за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ бе подписан на 25.10.2019г. Проектът се изпълнява в партньорство от Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД и е на обща стойност от 82 000 000 лв с начислен ДДС. Подкрепата от страна на Оперативната програма е в размер на 65 000 000 лв (без ДДС), от които 55 250 000 лв – средства от Кохезионния фонд и национално съфинансиране – 9 750 000 лв.

               Със закупуването на новите електрически превозни средства, ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Новите превозни средства ще допринесат за повишаването качеството на услугите, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD